Skip to main content

Jaarverslag 2023

Groene Aa groeit! Steeds meer bewoners van de Aa-landen wisten ons in 2023 te vinden. We hielpen hen met verduurzamen, vergroenen en de energietransitie. Bewoners vonden informatie via onze website, de AAKWAA, de digitale nieuwsbrief en de sociale media.

We hielpen bewoners uit de Aa-landen onder andere met:

 • Gratis energiecoach
 • Samen afvalprikken met de Aa-rapers
 • Gezamenlijke inkoop van isolatiematerialen
 • Warme Burendagen organiseren
 • Bijeenkomsten over de toekomst van de warmtevoorziening

Groene Aa was in 2023 vooral actief met het thema energietransitie. Het thema groen en biodiversiteit zijn zeker niet vergeten, maar vanwege de plannen van de gemeente voor een warmtenet, lag dit jaar de focus op de energietransitie.

Of lees hier verder

Samenwerkingen

Organisaties weten ons steeds beter te vinden. Er is een intensieve samenwerking ontstaan met de gemeente Zwolle, Travers Welzijn en Duurzaam Holtenbroek rondom de toekomst van de warmtevoorziening en de energietransitie in de wijk. In de loop van 2023 is het Platform Duurzaam Zwolle opgericht. Groene Aa heeft actief meegeholpen aan de oprichting ervan, samen met de 13 andere Zwolse wijkinitiatieven en Blauwvinger Energie. Het doel is om elkaar te versterken, van elkaar te leren en om Zwolle-breed een gezamenlijk aanspreekpunt te hebben.

Oprichting van stichting Groene Aa

Onze eigen organisatie is ook verder (op)gegroeid. Sinds april 2023 is Groene Aa een stichting met een bestuur. Daarmee zijn we een serieuze partner in de diverse samenwerkingsvormen geworden. Op die manier kunnen we zelfstandiger en slagvaardiger reageren op de uitdagingen waar wij voor staan: verduurzaming van de wijk Aa-landen, voor en door bewoners.

Energie- en Warmtetransitie

Energie stond hoog op de agenda dit jaar. Naast verschillende manieren om bewoners te helpen energie besparen, stond het jaar 2023 sterk in het teken van de ontwikkeling van het Warmteplan voor Zwolle Noord door de gemeente. Daarbij hebben wij zeer intensief samengewerkt met de gemeente Zwolle, Travers Welzijn, woningbouwcorporaties en Duurzaam Holtenbroek. Deze inspanningen moeten ervoor zorgen dat er overeenstemming ontstaat over de warmtevoorziening van Zwolle Noord (Aa-landen en Holtenbroek) zonder aardgas, met instemming van de bewoners. De rol van Groene Aa is om de wijkbewoners actief te betrekken bij deze ingrijpende ontwikkeling en ervoor te zorgen dat bewoners een gemotiveerde beslissing kunnen nemen over hun toekomstige warmtevoorziening. Concreet voor bewoners:

 • Er waren 2 grote bijeenkomsten in de Bolder en 7 keer een buurtinloop in verschillende buurten. Om deze bijeenkomsten te faciliteren en (mede) organiseren is in het najaar externe ondersteuning ingeschakeld
 • Stimuleren en faciliteren van Warme Burendagen, waarbij een groep bewoners met elkaar kleine isolatiemaatregen nemen
 • We hebben samen met de Participatiecoalitie gezamenlijke inkoop van isolatiemateriaal georganiseerd in de wijk.
 • Ruim 60 huishoudens in de Aa-landen hebben een gratis energiecoach over de vloer laten komen voor advies om energie te besparen.

In bijlage 1 lees je meer over energiecoaches.

Voor details van de diverse activiteiten, zie Activiteitenlijst 2023 in Bijlage 2.

Groen/biodiversiteit

Rond het thema Groen zijn in 2023 verschillende activiteiten uitgevoerd. De concrete resultaten zijn bescheiden:

 • Zwerfvuil: elke eerste dinsdag van de maand komen ongeveer 10 Aa-rapers bijeen om de Aa-landen weer een stukje schoner te maken. In het najaar deden ook enkele leerlingen van het Meander College mee, als maatschappelijke stage.
 • Vergroenen: we hebben naar aanleiding van vragen mee kunnen denken over het aanleggen van boomspiegels en geveltuintjes. Er is inmiddels een vrijwilliger beschikbaar voor advies bij het plaatsen van regentonnen en groene daken en mogelijke subsidies.
 • Projecten: de contacten en activiteiten rond de pluktuin Toddenbeltpad en Aa-park/Westerveldse Aa staan (helaas) op een laag pitje door stroperigheid aan de kant van de gemeente. Dat wordt als frustrerend ervaren door enthousiaste vrijwilligers, die begin 2023 mooie input hebben geleverd. Eind 2023 heeft de gemeente bevestigd dat beide projecten nog actueel zijn, maar meer tijd vergen dan verwacht.

Communicatie

De werkgroep Communicatie heeft in 2023 gewerkt aan:

 • Content voor de website en de sociale media
 • Het maken en verzenden van nieuwsbrieven (5x) naar 270 abonnees
 • De bijdragen in de AAKWAA (10x)
 • Meerdere filmpjes en foto’s van activiteiten.

Dat heeft effect gehad. Het aantal bezoekers aan de website is gestegen en het aantal abonnees op de nieuwsbrief staat eind 2023 op 270. Twee werkgroep leden zijn gestopt, en er is er een bijgekomen. Het bestuur is hen dank verschuldigd voor hun inzet tijdens de opbouw van de communicatiemiddelen.

Samenstelling werkgroep Communicatie, zie Bijlage 3

Bestuur

Het bestuur heeft in 2023 tenminste maandelijks vergaderd om activiteiten te coördineren en uit te bouwen. De belangrijkste punten uit het bestuur:

 • In april is de Stichting Groene Aa opgericht, om op die manier een eigen administratie te voeren en daardoor slagvaardiger te zijn
 • We zijn meer gaan samenwerken met de gemeente Zwolle, Travers Welzijn en de andere wijkinitiatieven in Zwolle, mede door de ontwikkeling van het Warmteplan
 • Johannes van Steenis heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd
 • Via gemeente en provincie zijn aanvullende subsidies aangevraagd en eind 2023 ook deels ontvangen (gemeente)
 • Eind 2023 is door de gezamenlijke wijkinitiatieven van Zwolle de vereniging Platform Duurzaam Zwolle (PDZ) opgericht, met als doel kennis delen, elkaar versterken en efficiënt samenwerken. PDZ heeft een voorlopig bestuur dat statuten en een huishoudelijk reglement voorbereid (https://platformduurzaamzwolle.nl/)

Samenstelling bestuur Groene Aa, zie Bijlage 4


Bijlagen


Bijlage 1: Samenstelling team Energiecoaches

Het team in de Aa-landen bestond uit:

 • Bianca Mulder
 • Dirk Rutgers
 • Rene Hage
 • Rik Hasselman
 • Han van Asten
 • Johannes van Steenis

Samen hebben zij rond de 45 energiecoach gesprekken gevoerd in 2023 met bewoners van de Aa-landen. Blauwvinger Energie verzorgt de opleiding van de energiecoaches, die vervolgens als vrijwilliger zijn/haar werk doet met Groene Aa als wijkcoördinator. René is vanaf februari 2024 niet meer beschikbaar door verhuizing uit Zwolle; opvolging is gewenst. Blauwvinger Energie start een nieuwe opleidingsronde in 2024.


Bijlage 2: Beknopt overzicht activiteiten Groene Aa in 2023

Energie

Medewerking aan ontwikkeling Warmteplan

 1. Intensieve deelname in de projectgroep Warmteplan, en extra overleggen met Travers Welzijn, Duurzaam Holtenbroek en de gemeente. Met Travers Welzijn is de communicatie naar de wijk verder uitgewerkt
 2. Participatie in de werkgroep Techniek van het Warmteplan
 3. Openbare wijkbijeenkomst Warmteplan
 4. Meerdere bijeenkomsten met VVE’s uit Zwolle Noord (Aa-landen en Holtenbroek).

Openbare bijeenkomsten in de wijk (met Groene Aa als trekker/medeorganisator)

 • Warmtecafé
 • Informatieavond gezamenlijke inkoop actie (incl. uitgebreide doorloop nadien)
 • Uitdeelacties kleine isolatiematerialen steeds icm de openbare bijeenkomsten
 • Aanwezig bij open dag SWA en workshop Travers Welzijn
 • Aanwezig bij Kerstmarkt Eemhoeve

Buurtinlopen en Warme Burendagen

 • Zeven keer een Buurtinloop of Warme Burendag in de AA-hof, Dommel, Potmarge, Groene steentjes, Vissersdorp, Scheldelaan, Krekenbuurt

Contacten met gemeente, gemeenteraadsleden, woningbouwcorporaties en Platform Duur-zaam Zwolle (PDZ)

Groen

 • Gezamenlijk zwerfvuil rapen (tenminste 1x per maand), waarbij ook Meander-leerlingen aanhaken in kader van maatschappelijke stage
 • Pluktuin/Voedselbos Toddenbeltpad; nog steeds laag pitje
 • Beheer Park Aa-landen; verkenning naar participatie vanuit de wijk
 • Diverse vragen/adviezen over groene daken, regentonnen, boomspiegels, ook over subsi-diemogelijkheden
 • Betrokkenheid (op gepaste afstand) bij gebiedsontwikkeling Centrum Aa-landen en bijbehorende omgevingsvisie

Bijlage 3: Samenstelling werkgroep Communicatie en globaal activiteitenoverzicht

Begin 2023 bestond de werkgroep uit:

 • Anke Jansen
 • Taco Koopmans
 • Mariska Brouwer
 • Annemarie Zijl
 • Johannes van Steenis
 • Frens Luning

In de loop van 2023 hebben Annemarie en Mariska zich teruggetrokken uit de werkgroep. In december 2023 is Sjoerd Mellema erbij gekomen. Wij kijken uit naar de komende samenwerking met Sjoerd.

Activiteiten:

 • Onderhoud website,
 • Contentcreatie (video en tekst),
 • Beheer social media,
 • Digitale nieuwsbrieven (eind 2023, 270 abonnees)
 • 10 keer per jaar een bijdrage in de AAKWAA.

Bijlage 4: Samenstelling en globaal activiteitenoverzicht bestuur

Begin 2023 werd het bestuur van Groene Aa gevormd door:

 • Harry van Bree
 • Johannes van Steenis
 • Remco Aaldenberg
 • Frens Luning

In de loop van 2023 heeft Johannes aangegeven dat hij op een andere manier invulling wil geven aan zijn inzet voor Groene Aa: geen bestuurslid meer maar nog wel werkgroep communicatie en coördinator van de energiecoaches in de Aa-landen en energiecoach. Eind 2023 heeft zich iemand gemeld die een periode mee gaat draaien met het bestuur om in de loop van 2024 een beslissing te nemen over zijn bestuurslidmaatschap. Vanwege zijn netwerk in Zwolle/de Aa-landen vormt hij een prachtige aanvulling.

Activiteiten:

 • Vrijwel maandelijks een bestuursvergadering waarbij de voortgang van de diverse projecten wordt bewaakt en afgestemd op wat er verder in de wijk en in Zwolle gaande is op het gebied van duurzaamheid.
 • Daarnaast natuurlijk aandacht voor financiën
 • Beheer kleine isolatiematerialen.

Verslag Infoavond vloerisolatie en HR++ glas

Redactie
Groene Aa

Heb je zelf een idee voor een Groen-project bij jou in de straat? Of wil je meehelpen bij een bestaand initiatief? Groene Aa helpt je graag verder.

Lees ook: