Skip to main content

Jaarplan 2024

Wat willen we bereiken in 2024? Groen Aa groeit door! Samen met bewoners gaan we verder met verduurzamen van de Aa-landen. In dit jaarplan lees je onze plannen voor 2024.

jaarplan groene aa 2024

Energie/warmtetransitie

De projectgroep rondom het Warmteplan blijft ook in 2024 actief. Dat betekent dat ook de betrokkenheid en inzet van Groene Aa groot blijft en waarschijnlijk nog groter wordt. Ons doel is dat inwoners van de Aa-landen een gemotiveerde beslissing kunnen nemen over de verduurzaming van hun woning en de toekomstige warmtevoorziening. Om die participatie vorm te geven wordt met grote regelmaat met de gemeente, Travers Welzijn, woningbouwcorporaties en Duurzaam Holtenbroek afgestemd.

Bijeenkomsten en energiecoaching

De inzet van energiecoaches, Warme Burendagen, buurtinlopen, gezamenlijke inkoop isolatiemaatregelen en (wijk)informatiebijeenkomsten komen ook in 2024 op de agenda, gezien het ingrijpende karakter van de warmte/energietransitie voor iedere bewoner van de Aa-landen.

Groen en biodiversiteit

Groene Aa zal ook in 2024 beschikbaar zijn als vraagbaak en inspirator voor de groene initiatieven van de wijkbewoners. Ons doel is om wijkbewoners actief te betrekken bij het groen in de wijk en de waardering ervan. En om bewoners te stimuleren om hun leefomgeving groener te maken en beter aangepast aan het veranderende klimaat.

Groene activiteiten

Om de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid te vergroten, helpen en inspireren we bewoners met activiteiten zoals het vergroenen van boomspiegels, aanleg van groene daken, aanschaf van regentonnen, enzovoort en de subsidiemogelijkheden die daarbij van toepassing zijn. We kijken ook waar we samen kunnen werken met andere groene initiatieven, zoals Groene Loper Zwolle, NLdoet (15/16 maart 2024), activiteiten van Travers Welzijn en de andere wijkinitiatieven in Zwolle. In overleg met Meander College gaat Groene Aa een bijdrage leveren aan praktijklessen biologie in het Aa-park. We denken mee over het beheer van het Aa-park door de gemeente.

Zwerfvuil opruimen

Het succesvolle maandelijks gezamenlijk zwerfvuil rapen gaat in 2024 door. Iedereen kan meedoen. Leerlingen van het Meander College doen als maatschappelijke stage mee met de Aa-rapers.

Meedenken met groen in de wijk

We hopen in 2024 een stap verder te komen met de pluktuin/het voedselbos Toddenbeltpad. Naast het bestaande groen, denkt Groene Aa ook alvast mee bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouwplannen van het winkelcentrum en nieuwbouw van woningen, met de daaraan gekoppelde omgevingsvisie. We willen het groene karakter van de wijk behouden en passende verbindingen te maken met de nieuwbouw en verbouw. In de Startnotitie Winkelcentrum Aa-landen kwam het begrip duurzaamheid en klimaatbestendigheid gelukkig regelmatig voor ; we zetten ons in om dit aspect ook daadwerkelijk uit de verf te laten komen.

Communicatie

Om de wijkbewoners te informeren, inspireren en hun vragen te beantwoorden, blijven wij communiceren via de website, AAKWAA, nieuwsbrieven en sociale media.

Informatieloket in de Bolder

In 2024 starten we een nieuw initiatief: SWA en Groene Aa gaan samenwerken bij het informatieloket in De Bolder. Op maandag t/m donderdag van 9.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur kunnen bewoners terecht met vragen of ideeën over verduurzamen, groen en energie. Er is daar enige informatie te krijgen over deze thema’s, specifieke vragen worden gericht doorgespeeld naar een deskundige.

Bestuur

We willen het bestuur graag uitbreiden. We willen graag jongeren, vrouwen en mensen met diverse culturele achtergronden betrekken bij het bestuur van Groene Aa. Eind 2023 heeft zich iemand gemeld die een periode mee gaat draaien om in de loop van 2024 een beslissing te nemen over zijn bestuurslidmaatschap. Vanwege zijn netwerk in Zwolle/de Aa-landen vormt hij een prachtige aanvulling.

Platform Duurzaam Zwolle

Het bestuur volgt de doorontwikkeling van het in 2023 opgerichte Platform Duurzaam Zwolle (PDZ). Het bestuur bekijkt hoe invulling wordt gegeven aan het lidmaatschap van PDZ. In het voorjaar 2024 volgt besluitvorming door de leden van PDZ over statuten, communicatie en overige procedures en wordt meer duidelijk over de inhoud van het lidmaatschap.

Versterken van de duurzame community

We willen graag een netwerk van ambassadeurs in kaart te brengen. We doen dit op verschillende manieren, waaronder door gebruik te maken van de contacten die ontstaan via de activiteiten vanuit het Warmteplan en de verschillende groene projecten. In samenwerking met Travers Welzijn wordt een sociale kaart opgesteld rond het thema Duurzaamheid. Dit is een arbeidsintensieve activiteit waarbij ook betaalde krachten worden ingezet om voldoende voortgang en professionaliteit te bereiken. Door de bereikte resultaten in 2023 zijn er voldoende middelen en enthousiasme aanwezig om dit volop voort te zetten in 2024.

We denken dat er veel mensen in onze wijk wonen die goede duurzame ideeën hebben, maar niet per se structureel betrokken willen zijn bij een platform of stichting. Om de community te versterken organiseren we in 2024 twee keer een leuke, inspirerende bijeenkomst. Om mensen met elkaar in verbinding te brengen, kennis te delen en wensen op het gebied van duurzaamheid te vernemen. Hopelijk maakt dit mensen enthousiast om (in de toekomst) een actieve rol te spelen in de wijk of binnen Groene Aa.

Verslag Infoavond vloerisolatie en HR++ glas

Redactie
Groene Aa

Heb je zelf een idee voor een Groen-project bij jou in de straat? Of wil je meehelpen bij een bestaand initiatief? Groene Aa helpt je graag verder.

Lees ook: